fbpx

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa
oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących
Sklepu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca
Zamówienie w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi
jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
http://www.sklep.bcb-szkolenia.pl, za pośrednictwem którego Klient może
dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
5. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w
szczególności książki, karty oraz publikacje innego rodzaju.
6. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w
szczególności szkolenia.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy
Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
10. Właściciel Sklepu – Skillset Dawid Bałutowski z siedzibą w Krakowie, pod
adresem: ul. Piastowska 8/54, 30-211 Kraków, NIP: 602 00 21 221, REGON:
120584838.
11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w
ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do
zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.bcb-szkolenia.pl
prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego
ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary
lub Usługi oraz
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego
akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie
postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem
korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać
utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z
SERWISU
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po
stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w
sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej,
aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci
Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem
posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
a) dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub.,
lub mobi.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na
stronę internetową www.sklep.bcb-szkolenia.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru
lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na
stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz
liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do
koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących
danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i
nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego,
kraju),
c) numeru telefonu, oraz
d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka
oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez
kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co
do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam
Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych
osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług,
zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz
miejsca i sposobu ich dostawy.
6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość
iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi
Sklepu zapłaty.
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia,
wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
c. Koszt dostawy,
d. Wybraną metodę płatności,
e. Oczekiwany czas dostawy.
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta
wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w
języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może
dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta
indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz
ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest
warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól
formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako
wymagane.
14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego
Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,
umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w
szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania

artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na
wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne
informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie
bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie
okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać
się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status
bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać
ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami
dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
18. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania
Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez
Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas
rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z
prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu
internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób
nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary
lub Usługi osobom trzecim.
19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na
konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości
V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY
PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług
prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania
nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju
akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na
Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze
zmian, o których mowa powyżej..
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
o przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na
przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka
zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
o przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela
Sklepu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem”
prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po
otrzymaniu przelewu.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu
kuponów rabatowych lub promocyjnych.
5. Do każdego Zamówienia może zostać wystawiona faktura w wersji elektronicznej na
życzenie Kleinta.

6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować
oferowane produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od
używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może
zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu,
wiernie odwzoruje kolory.
VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Polski i realizowana jest za
pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego
Zamówienia.
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte
gwarancją producenta.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail:
sklep@bcb-szkolenia.pl
4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia,
opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną
wadą Towaru
5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu)
dni od dnia jej zgłoszenia.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
Właściciela Sklepu podany w pkt I ust. 10 niniejszego Regulaminu.
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco
wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji
na adres e-mail sklep@bcb-szkolenia.pl
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje
imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na

piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul.
Piastowska 8/54, 30-211 Kraków lub za pomocą adresu e-mail: sklep@bcb-
szkolenia.pl.
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej,
Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o
odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem
jest wyłączone w przypadku:
a. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku
materialnych jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta,
przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i
poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od
umowy,
b. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
opakowania,
c. świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w
złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą,
a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony,
zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto
produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:
Skillset Dawid Bałutowski, ul. Piastowska 8/54, 30-211 Kraków,
Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń
przesyłki w transporcie.
6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
7. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z
kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa
Klient.
Pobierz formularz zwrotu
X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE
SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku Usług i Towarów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o
ile Właściciel Sklepu posiada pożądaną przez Klienta Usługę lub Towar o określonych
właściwościach (w tym kolor, rozmiar). Towar odsyłany nie może być uszkodzony,
zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto
produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty zamiany
pokrywa Klient.
2. W przypadku Produktów Fizycznych możliwe jest Zamienienie na wniosek klienta o
ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta produkt o określonych
właściwościach (kolor, rozmiar). Produkt odsyłany nie może być uszkodzony,
zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto
produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty wymiany
pokrywa Klient.
3. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego
niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi,
jaką jest szkolenie, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi
ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
4. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony
jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach
oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi
Sklepu na adres e-mail sklep@bcb-szkolenia.pl nie później niż na 14 dni przed
pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż
Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez
Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta
kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie,
200 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli
jest ono kilkudniowe.
Nieobecność Klienta na szkoleniu równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem
(spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po
stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako
bezprzedmiotowych.
5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył Usługę uprawniony jest
do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym
szkoleniu, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi
Sklepu na adres e-mail sklep@bcb-szkolenia.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie
przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który
zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w
innym, późniejszym terminie.
6. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego
wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych
pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób
– w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych
czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub
sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej
może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego
oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. sklep@bcb-szkolenia.pl.

7. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany
poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach
zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o
treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z
ust. 5.
8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie
zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu,
chociażby Skillset Dawid Bałutowski organizowało nowe szkolenie. Skillset Dawid
Bałutowski nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty
zgłoszonym uczestnikom.
9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7
powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia
szkolenia. W tym przypadku Skillset Dawid Bałutowski nie jest zobowiązany do
zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
10. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w
tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy
lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które
naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający
jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów
Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu
niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu
wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami
prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć
wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści
przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu
Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi
na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z

2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w
ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania
zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po
zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez
kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail sklep@bcb-szkolenia.pl.
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy)
zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte
przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych
bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem,
który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem,
który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 r.

XIII. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
Zasady wysyłki zamówionego towaru:
1. Wysyłki realizowane są:
za pośrednictwem firmy kurierskiej – do 10 dni, po zaksięgowaniu wpływu płatności
(na terenie Polski) oraz skompletowaniu zamówienia.
2. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec
zmianie ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Zalecamy zakup
kilka produktów w jednym koszyku aby uniknąć powielania kosztów transportu. Nie
możemy grupować dwóch osobnych zamówień, dlatego koszty wysyłki są doliczane do
każdego zamówienia osobno.
3. Koszty dostawy wynoszą:
na terenie kraju – przesyłka kurierem – zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej
4. Czas dostawy:

na terenie kraju – kompletacja zamówienia 1-10 dni, doręczenie 2 – 3 dni robocze
po wysyłce,
5. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayU Klient może dokonać
przelewu na następujący rachunek bankowy:
Przelewy krajowe:
AliorBank: 49 2490 0005 0000 4004 4603 2416